Lista osób, którym przyznano przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

Informujemy, że decyzją Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 21 kwietnia 2017 r., zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, przyznano przedłużone wsparcie finansowe w wysokości 1250 zł miesięcznie dla 26 Uczestników Projektu.

Warunkiem otrzymania przyznanego wsparcia jest:
– dostarczenie dokumentów o niezaleganiu z podatkami oraz o niezaleganiu ze składkami ZUS,
– podpisanie „Aneksu” do umowy o wsparcie finansowe,
– podpisanie stosownych oświadczeń, dostępnych w biurze projektu, zgodnie z „Regulaminem przyznawania wsparcia”.

Lista Uczestników, którym przyznano przedłużone wsparcie finansowe zostanie zamieszczona jutro.