Przedłużone wsparcie pomostowe

Prosimy na razie NIE PRZYSYŁAĆ żadnych wniosków !!!  Wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe będą przyjmowane NA POCZĄTKU KWIETNIA.  Aby ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, należy PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA MARCA dostarczyć do biura projektu komplet następujących dokumentów:
1) wypełniony wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe (w plikach do pobrania).
2) skrócony rachunek zysków i strat za 5 miesięcy prowadzonej działalności, to znaczy za okres XI 2016 – III 2017.
3) opis aktywności Uczestnika Projektu w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej (dokumenty na potwierdzenie tej aktywności będą do wglądu w czasie kontroli na miejscu prowadzenia działalności).
4) oświadczenie dotyczące źródeł dochodu Uczestnika Projektu (w plikach do pobrania).