Przyjmowanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Pełne komplety dokumentów (4 elementy) należy składać w Biurze Projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia (poniedziałek). Wnioski można składać również w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów).

W związku z wątpliwościami części Uczestników wyjaśniamy, że:
1) w rachunku zysków i strat nie ujmujemy ani wpływów z dotacji i pomostowego po stronie przychodów, ani wydatków dokonywanych z tych dotacji po stronie kosztów;
2) osoby, które są na tzw. ryczałcie i mają problem z rachunkiem zysków i strat – proszone są o przygotowanie dokumentu na wzór rachunku i strat, uwzględniającego osiągnięte przychody i poniesione koszty – tak, żeby można było się zorientować jak zyskowna była działalność w danym okresie.